اسپکتروم آنالایزر چیست ؟ Spectrum Analyzers


آنالایزر طیف | اسپکتروم آنالایزر دستگاهی است که دامنه (قدرت) سیگنال را اندازه گیری و نمایش می دهد زیرا بر اساس فرکانس در محدوده فرکانس (طیف) آن تغییر می کند.
یک اسپکتروم آنالایزر می تواند برای اندازه گیری پاسخ فرکانس و اعوجاج نویز، پهنای باند اشغال شده و منابع تداخل، و آزمایش پیش انطباق استفاده شود.
اسپکتروم آنالایزر به طور گسترده ای برای اندازه گیری ویژگی های پاسخ فرکانسی، نویز و اعوجاج انواع مدارهای فرکانس رادیویی (RF) با مقایسه طیف های ورودی و خروجی استفاده می شوند.

 تفاوت بین اسیلوسکوپ و اسپکتروم آنالایزر چیست ؟
یک اسپکتروم آنالایزر ، اندازه سیگنال ورودی را در مقابل فرکانس اندازه گیری می کند. یک اسیلوسکوپ بزرگی سیگنال الکتریکی را در مقابل زمان اندازه گیری می کند .