3 کالا

اکسیژن محلول چیست؟

اکسیژن محلول (DO) اندازه گیری مقدار مولکول های اکسیژن آزاد در آب است. غلظت DO یک شاخص مهم برای سلامت یک اکوسیستم آبی است زیرا اکسیژن برای تقریباً همه اشکال حیات ضروری است. اکسیژن برای تنفس و برخی واکنش های شیمیایی ضروری است. اکسیژن محلول کم در یک بدنه آبی به اکثر آبزیان آسیب می رساند، زیرا برای حفظ حیات کافی نخواهد بود.

برعکس، اکسیژن زیاد در آب (غیر اشباع) نیز می تواند خطرناک باشد. اکسیژن محلول در آب از دو منبع اصلی به دست می آید: جو و فتوسنتز. غلظت DO تحت تأثیر متغیرهای متعددی از جمله دمای آب (آب سردتر اکسیژن بیشتری نسبت به آب گرمتر دارد)، شوری (آب شیرین اکسیژن بیشتری نسبت به آب شور دارد) و فشار اتمسفر (میزان DO جذب شده در آب با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد).

DO با استفاده از یک متر اکسیژن محلول (یا DO متر) اندازه گیری می شود. بهترین روش این است که اندازه گیری را در زمان مشخصی در روز انجام دهید، زیرا غلظت DO می تواند در طول یک دوره 24 ساعته متفاوت باشد. تجهیزات آزمایش اکسیژن محلول معمولاً اجازه می‌دهند که غلظت اکسیژن در هر دو میلی‌گرم در لیتر (mg/l) و درصد اشباع (% sat) اندازه‌گیری شود.